Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kvælstoffjernelse i ånære lavbundsområder – styret af strømningsveje og nedbrydning af tørvejorde.

Ph.d.- forsvar, tirsdag den 25. februar 2020. Rasmus Jes Petersen

25.02.2020 | Helle Karvonen

Rasmus Jes Petersen

I løbet af sit ph.d.-studium har cand.polyt. Rasmus Jes Petersen forsket i ånære lavbundsområder og deres evne til at mindske udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet. Det undersøgte lavbundsområde modtog nitratholdigt drænvand fra omkringliggende landbrugsarealer i et østjysk morænelandskab. Effektiviteten af nitratfjernelsen var i høj grad styret af drænvandets strømningsveje igennem lavbunden. I dele af lavbundsområdet, som modtog drænvand fra store drænede arealer, oversteg den hydrauliske belastning lavbundens infiltrationskapacitet. Dette medførte, at strømningsvejen igennem lavbundsarealet var domineret af direkte overfladeafstrømning, som ledte nitratholdigt vand direkte ud i vandløbet. I områder, hvor størstedelen af drænvandet i stedet var i stand til at infiltrere ned i de organiske tørvejorde og strømme som overfladenært grundvand, foregik der en effektiv omsætning af nitrat via denitrifikation. Mens det ånære lavbundsareal overordnet set var i stand til effektivt at fjerne nitrat, skete der samtidig en frigivelse af organisk kvælstof fra tørvejordene. Denne frigivelse blev opgjort til ca. 40% af den samlede kvælstofudledning til vandmiljøet i det undersøgte opland og modvirkede dermed delvist indflydelsen af nitratfjernelsen på den samlede kvælstofbalance. Studiet åbner op for vigtigheden af en bedre forståelse af forskellige lavbundstypologiers evne til at omsætte kvælstof.

 Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Tirsdag den 25. februar 2020, kl. 10.00
Sted: 8814-3075, Auditoriet, AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele
Afhandlingens titel: Transport and reduction of nitrate in riparian lowlands
Kontaktinfo: Rasmus Jes Petersen, e-mail: jes@agro.au.dk, tlf.: 22420106
Bedømmelsesudvalg:
Professor Bernd Lennartz, Soil Physics, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences, University of Rostock, Germany
Lektor Niels Iversen, Institut for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet
Seniorforsker Chris Kjeldsen (formand), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Lektor Bo Vangsø Iversen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, 8000 Aarhus C.

PhD defence